จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียน ณ ศศช.บ้านน้ำต้มกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความสนใจ ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ณ ศศช.บ้านน้าต้ม กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ด้านการเลี้ยงผีชุมชนการจัดการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 วันที่ 23 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง โดยใช้เศษวัชพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน เดือนมีนาคม 2566 ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เทิดไท้ "เจ้าฟ้านักอ่าน" พัฒนาการเรียนรู้

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมกิจกรรมโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน เทิดไท้ "เจ้าฟ้านักอ่าน" พัฒนาการเรียนรู้  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา กศน.อำเภอปง

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา กศน.อำเภอปง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปง จังหวัดพะเยาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของสตรีไทยด้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่ของสตรีไทยด้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน  ให้กับกลุ่มสตรีตำบลผาช้างน้อย  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลผาช้างน้อย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา