โครงการพัฒนาศักยภาพครูการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)

วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม และคณะครูอาสาสมัครฯศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเรียนรู้บูรณาการสมอง เป็นวิทยากรอบรม  โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดพิธี  ณ โรงเเรม เดอะมันตรินีเชียงราย จังหวัดเชียงรายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการตัดเย็บรองเท้าจากเศษผ้า

วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการตัดเย็บรองเท้าจากเศษผ้า ณ ศศช.บ้านน้ำต้มอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวกัญญ์ชพร  มะโนใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ จำนวน 12 คนประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการไตรมาส 3-4

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูศศช. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมประชุมวางแผน การปฏิบัติงาน กิจกรรม/โครงการไตรมาส 3-4  ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการหลวง

วันที่ 15-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูศศช. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานโครงการหลวง เพื่อให้ครู ศศช.มีความรู้ ความเข้าใจด้านการทำงานตามแนวทางโครงการหลวง และสามารถนำองค์ความรู้โครงการหลวงที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา กศน.อำเภอปง

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงเข้าร่วมโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา กศน.อำเภอปง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและการจัดทำแผน กศน.ตำบล

วันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบลและการจัดทำแผน กศน.ตำบล สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน กศน.ตำบลและมีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการจัดทำแผนจุลภาค กศน.ตำบล ณ โรงแรม เดอะมันตรินี เชียงราย

 


งานบุญนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ศกร. อำเภอปง เข้าร่วมงานบุญนมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยหยวก และร่วมทำโรงทาน โดยมี นายจรูญ  สร้อยจิต นายอำเภอปง  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุดอยหยวก ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา