ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่ 8 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นที่สูง

วันที่ 4-5 มกราคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู ศศช. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้บนพื้นที่สูง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาครูศูนย์การ-เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในการจัดทำ ปรับปรุง แผนปฏิบัติการของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านผาแดงบน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะครู ศศช. อำเภอปงพัฒนา ปรับปรุง ศศช.บ้านสันติสุข

วันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับคณะครู ศศช. อำเภอปงพัฒนา ปรับปรุง ศศช.บ้านสันติสุข ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม พร้อมให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา​ "แม่ฟ้าหลวง" บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร​ อำเภอปง​ จังหวัดพะเยา 

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำระบบช่วยเหลือผู้เรียนรูปแบบออนไลน์

วันที่ 25-26 ธันวาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำระบบช่วยเหลือผู้เรียนรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะ สามารถสร้างระบบช่วยเหลือผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ เอื้อประโยชน์ ต่อผู้เรียนในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันคริตมาส และวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมระบายสี และทำการ์ดอวยพร โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องทักษะการดูแลสุขภาพอนามัย ปลอดภัยจากโรคตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องทักษะการดูแลสุขภาพอนามัย ปลอดภัยจากโรคตามฤดูกาลและโรคอุบัติใหม่ ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาลที่ถูกวิธี และเพื่อให้มีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่ที่เหมาะสม