ทำบุญบำเพ็ญกุศลศพพระครูวรพงศ์ คณารักษ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพพระครูวรพงศ์ คณารักษ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปง อดีตเจ้าอาวาสวัดนาปรัง ณ อุโบสถวัดนาปรัง ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สกร.ระดับอำเภอปง ณ ห้องประชุมนงพรรีสอร์ท อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง เป็นวิทยากร

 


ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ตศช.บ้านน้ำตัม ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในพื้นที่บ้านน้ำต้ม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

จัดทำป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม และผู้นำหมู่บ้านพร้อมด้วยประชาชนบ้านน้ำต้ม ร่วมกันจัดทำป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 แห่งใหม่ ขอขอบคุณครูธีรเจต  อินเต็ม ครู ศศช.บ้านน้ำปุก เป็นอย่างสูงที่ได้มาช่วยเขียนป้าย ตลอดจนร่วมติดตั้งจนสำเร็จไปด้วยดีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายมูลนิธิศุภนิมิต คริสตจักรศรีบานเย็น อำเภอเชียงคำ  ได้มาจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เยาวชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ ทั้งนี้ได้แจกชุดกรองน้ำดื่มสะอาดให้กับประชาชนบ้านน้ำต้ม ไว้เพื่อใช้ในการทำน้ำดื่มสะอาดสำหรับครัวเรือนต่อไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้รับมอบหมายจากนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปง ให้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นายเกรียงไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอปง เป็นประธาน