ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1-2 และวางแผนการดำเนินงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารเรียนรวม สกร.อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาระชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ครั้งที่ 1

วันที่ 18 เมษายน 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามแบบที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา กิจกรรมสรงน้ำพระประจำสำนักงานและแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษาตามประเพณีสงกรานต์

วันที่ 18 เมษายน 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระประจำสำนักงานและแสดงมุทิตาจิตรดน้ำดำหัว คณะกรรมการสถานศึกษาตามประเพณีสงกรานต์ เพื่อรักษาวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทยอันดีงามและเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและบุคลากร  ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 


โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 เมษายน 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

วันที่ 9 เมษายน 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผนเตรียมจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สกร.อำเภอปง ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2566 และแจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 4 เมษายน 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน “เทิดไท้” เจ้าฟ้านักอ่าน พัฒนาการการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 ของห้องสมุดประชาชนอำเภอปง ณ ศศช.บ้านน้ำต้มประชุมประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 2 เมษายน 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน   เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ  2 เมษา วันรักการอ่าน “เทิดไท้” เจ้าฟ้านักอ่าน พัฒนาการการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา

 


จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 18 มีนาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปง ณ สถานีตำรวจภูธรปง ตลาดสดชุมชนบ้านดู่ และตลาดสดบ้านบุญยืน อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา

วันที่ 8 มีนาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง เรื่องการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มา ให้กับประชาชนบ้านน้ำต้ม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ราย ณ ศศช. บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 


จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ 7 มีนาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม และคณะครู ศศช. สกร.อำเภอปง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้  กิจกรรมประชาสัมพันธ์กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กาแฟสดของบ้านสะนามเหนือ ในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บริการประชาชนในพื้นที่บ้านสะนามเหนือ ณ ศศช.บ้านสะนามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านน้ำต้ม

วันที่ 5 มีนาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านน้ำต้ม ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่ และการรับสมัครนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ให้กับประชาชนบ้านน้ำต้ม ณ ศศช. บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปงเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา คุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก

 


โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้บนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้บนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้สำหรับประชาชนบนพื้นที่สูง แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ตามแนวทางพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่อำเภอปง ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านปางกลาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โครงการเรียนรู้ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการเรียนรู้ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อมุ่งให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ซึมซับ ฝึกฝน เห็นคุณค่าของการอยู่อย่างพอเพียง และมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จังหวัดพะเยา  การทำไม้กวาดดอกหญ้า

วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 10 ชั่วโมง โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้ครู บุคลากร สกร.อำเภอปง มีความรู้เรื่องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเพื่อให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  กิจกรรมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา  โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมี่ยน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเอง โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีปีใหม่เมี่ยน ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์ประเพณีชนเผ่าเมี่ยนและสืบทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านสู่คนรุ่นหลังและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนบ้านน้ำต้มมีความรักความสามัคคีกันในชุมชน ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567  นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 สัญจรของครู ศศช.อำเภอปง

วันที่ 30-31 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู ศศช.อำเภอปง ประชุมประจำเดือนมกราคม 2567 สัญจรของครู ศศช.อำเภอปง และร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ศศช.บ้านห้วยเฟืองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในพื้นที่ ณ ศศช.บ้านห้วยเฟือง หมู่ที่ 4 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 


โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

วันที่ 27 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพญาเม็งราย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวย สกร.อำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร สกร.อำเภอพญาเม็งราย ได้ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ภัยสังคม และการป้องกันปัญหายาเสพติด และศึกษาดูงานหอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ภายใต้โครงการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2567-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 25-26 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ (พ.ศ. 2567-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา เพื่อทบทวนสถานการณ์การดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ และแผนปฏิบัติการ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครู ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครู ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพครู ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ในการให้บริการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นการกำกับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานด้านการเงิน พัสดุ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา  โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567

วันที่ 16 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำโดย นายปฐมพงษ์ สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 มีพิธีการทางศาสนา และกิจกรรม Sport night การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูกลุ่มปง 1 ครูกลุ่มปง 2 และข้าราชการบำนาญ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา  จัดประกวดธิดาจำแลง ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปง จัดประกวดธิดาจำแลง ประจำปี 2567จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย

วันที่ 13 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู ศศช.ตำบลผาช้างน้อยและครู กศน.ตำบลผาช้างน้อย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนบ้านน้ำต้ม

วันที่ 13 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยร้านค้าในชุมชน มอบขนมให้กับเด็กในชุมชนบ้านน้ำต้ม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ชุมชนบ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนางสาวชนากานต์ ศรีสมบัติ เจ้าของร้านขายของชำในหมู่บ้านร่วมสมทบขนมเพื่อมอบให้กับเด็กจัดประกวดธิดาอำเภอปง ประจำปี 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปง จัดประกวดธิดาอำเภอปง ประจำปี 2567


จัดประกวดธิดาชาติพันธุ์อำเภอปง ประจำปี 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง นำโดยนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอปง จัดประกวดธิดาชาติพันธุ์อำเภอปง ประจำปี 2567  จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ

จัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ให้กับนักศึกษาระดับการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ราย ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งได้มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 112 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อหนองเรือคำสมโภช 112 ปี ของดีอำเภอปง ประจำปี 2567 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางวิยะดา นราดิศร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมพิธี