โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง ได้มอบหมายให้นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อและการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน

กิจกรรมกลุ่มสนใจ การทำไม้กวาดดอกหญ้า


วันที่ 19-21 มีนาคม 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ที่ 5 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คน  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง มอบหมายให้นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้กับประชาชนบ้านน้ำต้มในด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีชนเผ่าเมี่ยน เนื่องในวันตรุษจีน ปี 2564 ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีความสำคัญของวันตรุษจีน ความเชื่อและสิ่งที่ควรปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน


กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 วันที่ 13 มกราคา 2564 ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้รับมอบหมายจากนายรัฐวัฒ  นุธรรม ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปง จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยนางพัฒนา สืบเครือ ครูศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านน้ำต้ม ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่าและการเผาวัชพืชที่อาจลุกลามเข้าสู่พื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่าต้นน้ำให้มีสภาพสมบูรณ์และเกิดความชุมชื้นตลอดทั้งปี โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนบ้านน้ำต้มทุกหลังคาเรือน