พิธีเปิดหมู่บ้านใหม่ "บ้านสะนามเหนือ"

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูบุคลากร กศน.อำเภอปง ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านใหม่ "บ้านสะนามเหนือ" จากเดิม บ้านห้วยกอก หมู่ที่ 2 แยกเป็น บ้านสะนามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลผาช้างน้อย แำเภอปง จังหวัดพะเยา โอยได้รับเกียรติจากนายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอปง เป็นประธานร่วมประชุมบุคลากร กศน.อำเภอปง

วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมประชุมบุคลากร กศน.อำเภอปง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอปง ห้วงเดือนที่ผ่านมา ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการเร่งด่วนและมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป โดยมี นายปฐมพงษ์   สมเชื้อ ตำแหน่ง ครู เป็นประธานในครั้งนี้ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยากิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพะเยา

วันที่ 9 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับคณะครู ศศช.อำเภอปง  เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชพะเยา ซึ่ง กศน.อำเภอปงได้ให้บริการตัดผมชายฟรี และให้บริการข่าวสารข้อมูลด้านการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ศศช.บ้านสะนามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2566

 วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมกับคณะครู ศศช.อำเภอปง ประชุมสัญจรประจำเดือนมีนาคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแจ้งข้อราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาปรับปรุง ศศช.ให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน ณ ศศช.บ้านสะนามเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 วันที่ 4-5 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม ร่วมเป็นคณะกรรมการคุมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สนามสอบโรงเรียนปงรัชดาภิเษก ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 วันที่ 2 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการสอบ และแจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปางค่าภูลังกานุสรณ์  มีนักศึกษา จำนวน 1 รายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพบกลุ่มนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการสอบ และแจกตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านปางค่าภูลังกานุสรณ์  มีนักศึกษา จำนวน 2 รายประชุมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอปง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญ ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธาน