โครงการพัฒนาศักยภาพครูการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ (Active Learning)

วันที่ 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม และคณะครูอาสาสมัครฯศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปง เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพครูการเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.ลำไย สีหามาตย์ ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเรียนรู้บูรณาการสมอง เป็นวิทยากรอบรม  โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดพิธี  ณ โรงเเรม เดอะมันตรินีเชียงราย จังหวัดเชียงรายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการตัดเย็บรองเท้าจากเศษผ้า

วันที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางพัฒนา  สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ หลักสูตรการตัดเย็บรองเท้าจากเศษผ้า ณ ศศช.บ้านน้ำต้มอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมี นางสาวกัญญ์ชพร  มะโนใจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีผู้สนใจเข้ารับการเรียนรู้ จำนวน 12 คน