การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการ นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสูงเม่น เป็นกรรมการ นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูกามยาว เป็นกรรมการ และนางสิริญญา เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใจ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการและวิทยากรร่วมให้ข้อมูลประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จังหวัดพะเยา 

โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สกร.อำเภอปง

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษา สกร.อำเภอปง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้ดีขึ้น 2.เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงงานและสถานศึกษา 3.เพื่อให้สถานศึกษาสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และ4.เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยมี นายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง ได้นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา