สรุปผลการปฏิบัติงาน (เมษายน – ตุลาคม 2563)

สรุปผลการปฏิบัติงาน นางพัฒนา สืบเครือ (เมษายน – ตุลาคม 2563)

สรุปผลการปฏิบัติงาน นางพัฒนา สืบเครือ (เมษายน – ตุลาคม 2563)

#สรุปผลการปฏิบัติงาน นางพัฒนา  สืบเครือ


เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร Good Teacher ด้านจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ กศน.อำเภอปง
 

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ภาคเหนือ และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน. วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

 

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้ความรู้การบริหารการจัดการขยะในชุมชน วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย


 

จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย
 

ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมรักษ์ต้นน้ำ รักษ์ป่า พัฒนาสมดุลสิ่งแวดล้อมในชุมชน วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ป่าชุมชนบ้านน้ำต้ม หมู่ 5 ตำบลผาช้างน้อย

 


จัดกิจกรรมโครงการ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 27 กรกฎาคม 2563


 


จัดกิจกรรมโครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการทำเตาชีวมวล วันที่ 3 กรกฎาคม 2563