พิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะนามใต้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู ศศช.อำเภอปง จำนวน 10 คน เข้าร่วมพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะนามใต้ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย ส.ส. บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.จีรเดช ศรีวิราช และได้พูดคุยกับชาวบ้าน บ้านสะนามใต้ บ้านห้วยกอก บ้านห้วยเอี๋ยน บ้านสะนามเหนือและบ้านน้ำปุก  ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง " บ้านสะนามใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประชุมประจำเดือนครู ศศช.

 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู ศศช.อำเภอปง จำนวน 10 คน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกศศช.บ้านสะนามใต้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิติของชุมชน และประชุมประจำเดือนครู ศศช. เพื่อติดตามการดำเนินงานและชี้แจงข้อราชการต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง" บ้านสะนามใต้ หมู่ 2 ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปง จังหวัดพะเยาการประชุมประชุมชี้แจงการอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา " แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.)

 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมรับฟังการประชุมประชุมชี้แจงการอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา " แม่ฟ้าหลวง" (ศศช.) สำนักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์ โดย Admin ของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom Cloud Meeting และครู ศศช. เข้าร่วมประชุมผ่าน Facebook Live เพจ สถาบัน กศน. ภาคเหนือ ณ. ห้องประชุม กศน. อำเภอปง จังหวัดพะเยาโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม จัดการศึกษาตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนบ้านน้ำต้ม ณ ศศช.บ้านน้ำต้ม อำเภอปง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 คน ประชาชนได้รับความรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้การประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก

 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดน่านกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านน้ำกาด อำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่ง กศน.อำเภอปงได้ให้บริการตัดผมชายฟรี และดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรบ้านน้ำกาดเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานต่อไปพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกระดับที่ขาดปัจจัยสนับสนุน และประสบสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงอำเภอปง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดีที่มีคุณภาพ โดยมี นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีประชุมทุนการศึกษา

 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม ร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานประชุมประจำเดือน

 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปี 2566 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติห้วงเดือนที่ผ่านมา ติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันวางแผนกิจกรรม/โครงการ แจ้งข้อราชการที่สำคัญเร่งด่วน เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่อไป ณ หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสุพจน์ แน่ประโคน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งได้ดำเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ราย และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ราย)ณ กศน.ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประชุมสัญจร ครู ศศช.อำเภอปง ประจำเดือนมกราคม 2566

 วันที่ 30 - 31 มกราคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ตำแหน่ง ครู ศศช. บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครู ศศช.อำเภอปง ร่วมประชุมสัญจรครู ศศช.อำเภอปง ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อแจ้งข่าวสารทางราชการ การติดตามงานและวางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาบนพื้นที่สูง พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสมบัติ  เมืองเจียง ครูนิเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ศศช.บ้านน้ำปุก ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา