จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียน ณ ศศช.บ้านน้ำต้มไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น