การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานกรรมการ นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสูงเม่น เป็นกรรมการ นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูกามยาว เป็นกรรมการ และนางสิริญญา เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ใจ เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าส่วนราชการและวิทยากรร่วมให้ข้อมูลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น