เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นางพัฒนา สืบเครือ ครู ศศช.บ้านน้ำต้ม เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการและได้ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย และบทเรียนหลังจากการดำเนินโครงการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปีงบประมาณ 2568 ณ หอประชุมหมู่บ้านสิบสองพัฒนา ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น