กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำต้มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ศศช.บ้านน้ำต้ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านน้ำต้มให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการพัฒนา ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย และพัฒนา ศศช.บ้านน้ำต้มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น